Τμήμα Βυζαντινής Μουσικής

Τμήμα Βυζαντινής Μουσικής

Τμήμα Βυζαντινής Μουσικής
Πλήρης εκμάθηση ψαλτικής τέχνης και παρασημαντικής γραφής
 
-Θεωρία και Πράξη 
-Ιστορία Βυζαντινής Μουσικής 
-Υμνολογία
-Τυπικό 
-Λειτουργική 
-Μετρική 
-Απαγγελία αναγνωσμάτων και χορωδία βυζαντινής μουσικής